Luftschadstoffe Davos

Ozon (O₃)

Ozon
µg/m³
9. Nov 60
10. Nov 61
11. Nov 61
12. Nov 51
13. Nov 69
14. Nov 77
15. Nov 72

Datenquelle: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Feinstaub (PM₁₀)

Feinstaub
µg/m³
9. Nov 1
10. Nov 1
11. Nov 1
12. Nov 0
13. Nov 2
14. Nov 1
15. Nov 1

Stickstoffdioxid (NO₂)

Stickstoffdioxid
µg/m³
9. Nov 3
10. Nov 2
11. Nov 3
12. Nov 4
13. Nov 2
14. Nov 2
15. Nov 3